• نحوه نمایش:
پیر شدن در حیات وحش

پیر شدن در حیات وحش

این مجموعه ۵ قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی میپردازد و چگونگی پیر شدن در جانوران مختلف را بررسی میکند. طول عمر، تولید مثل و کشف رازهای مربوط به سن باروری در جانوران مختلف، قدرت و برتری، دانایی و مرگ عناوین قسمتهای این مستند است. دوشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

2 قسمت پخش شده
  • پیر شدن در حیات وحش - 2

    این مجموعه ۵ قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی میپردازد و چگونگی پیر شدن در جانوران مختلف را بررسی میکند. طول عمر، تولید مثل و کشف رازهای مربوط به سن باروری در جانوران مختلف، قدرت و برتری، دانایی و مرگ عناوین قسمتهای این مستند است.

  • پیر شدن در حیات وحش - 1

    این مجموعه ۵ قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی میپردازد و چگونگی پیر شدن در جانوران مختلف را بررسی میکند. طول عمر، تولید مثل و کشف رازهای مربوط به سن باروری در جانوران مختلف، قدرت و برتری، دانایی و مرگ عناوین قسمتهای این مستند است.

>> > 1 < <<