• نحوه نمایش:
آواز جغد کوچک

آواز جغد کوچک

این مستند به بررسی زندگی پرندگان در جنگل های زاگرس و تاثیر مخرب مداخلات انسانی و تخریب محیط زیست آنها می پردازد.

1 قسمت پخش شده
  • آواز جغد کوچک

    این مستند به بررسی زندگی پرندگان در جنگل های زاگرس و تاثیر مخرب مداخلات انسانی و تخریب محیط زیست آنها می پردازد.

>> > 1 < <<