• نحوه نمایش:
کرونا و جام جم

کرونا و جام جم

این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

10 قسمت پخش شده
 • کرونا و جام جم - 10

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 9

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 8

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 7

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 6

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 5

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 4

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 3

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 2

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

 • کرونا و جام جم - 1

  این مستند به نحوه پوشش شایعات و حقایق در رسانه ملی درباره بیماری کووید-19 (کرونا) و بازتاب آن می پردازد.

>> > 1 < <<